View Full Version: Bài Kỉm Tra Ngữ Văn 7 1t

TEEN AH2 > ..::ề Thi khối 7::.. > Bài Kỉm Tra Ngữ Văn 7 1t


Title: Bài Kỉm Tra Ngữ Văn 7 1t


than_chet08 - December 13, 2008 10:25 AM (GMT)
Họ và tn: ......................................... Ngày......tháng....... năm 2008
Lớp................. Bài kỉm tra
Tíng Vịt 7 - Thời gian 45 phút

Ph̀n I: Trắc nghịm ( 4 đỉm )
Khoanh tròn vào ý kín đúng
Cu 1: Cu rút gọn l :
A. Có th̉ vắng chủ ngữ B. Có th̉ vắng vị ngữ
B. Có th̉ vắng cả chủ ngữ và vị ngữ C. Cả 3 đáp án trn đ̀u sai.
Cu 2: Cu nào trong các cu sau là cu rút gọn ?
A. Ai cũng phải học đi đi với hành B. Anh trai ti học lun đi đi với hành.
C. Học đi đi với hành D. Ŕt nhìu người học đi đi với hành
Cu3: Cho cu C̀n phải ra sức ph́n đ́u đ̉ cục śng của chúng ta ngày càng t́t đẹp hơn được rút gọn thành ph̀n nào ?
A. Trạng ngữ B. Chủ ngữ C. Vị ngữ D. B̉ ngữ
Cu 4: Chọn ṃt phương án thích hợp đìn vào chỗ tŕng cu sau:
Trong ...............................................ta thường gặp nhìu cu rút gọn.
A. Văn xui B. Truỵn c̉ dn gian
C. Truỵn ngắn D. Thơ, ca dao
Cu 5: Cu đặc bịt là gì ?
A. Là cu ću tạo m hình chủ - vị ngữ
B. Là cu ću tạo theo m hình chủ ngữ - vị ngữ
C. Là cu chỉ có chủ ngữ
D. Là cu chỉ có vị ngữ

Cu 6: Cu đặc bịt khác với cu rút gọn ở đỉm nào ?
A. Có ću tạo g̀m ṃt từ hoặc cụm từ
B. Khng th̉ xác định được chủ ngữ và vị ngữ. Cu đặc bịt có th̉ t̀n tại đ̣c ḷp
C. Có th̉ xác định được chủ ngữ hoặc vị ngữ dựa vào hoàn cảnh sử dụng
D. Cả 3 đáp án trn đ̀u sai
Cu 7:Trong các dòng sau, dòng nào khng nói ln tác dụng của vịc sử dụng cu đặc bịt?
A. Ḅc ḷ cảm xúc
B. Gọi đáp
C. Làm cho lời nói được ngắn gọn
D. Lịt k nhằm thng báo sự t̀n tại của sự ṿt, hịn tượng
Cu 8: Trong các cu sau, cu nào khng phải là cu đặc bịt ?
A. Giờ ra chơi B. Cánh đ̀ng làng
C. Tíng súi chảy róc rách D. Cu chuỵn của c ti
Cu 9: Trạng ngữ là gì ?
A. Là thành ph̀n chính của cu B. Là thành ph̀n phụ của cu
C. Là bịn pháp tu từ trong cu D. Là ṃt trong ś các từ loại của Tíng Vịt
Cu 10: Trạng ngữ khng được dùng đ̉ làm gì ?
A. Chỉ nguyn nhn, mục đích của hành đ̣ng được nói đ́n trong cu
B. Chỉ thời gian và khng gian dĩn ra hành đ̣ng được nói đ́n trong cu
C. Chỉ phương tịn và cách thức của hành đ̣ng được nói đ́n trong cu
D. Chỉ chủ th̉ của hành đ̣ng được nói đ́n trong cu
Cu 11: Dòng nào là trạng ngữ trong cu Ven rừng, rải rác những cy lim đã tr̉ hoa vàng, những cy vải thìu đã đỏ ́i những quả.
A. Ven rừng. B. Rải rác những cy lim
C. Những cy vải thìu D. Cả 3 ý kín A,B,C

Cõu 12: Dũng no núi đỳng nhất cỏc loại từ cú thể lm trạng ngữ trong cõu?
A.Danh từ, động từ ,tớnh từ C. Cỏc quan hệ từ
B.Cụm danh từ, cụm động từ D.Cả A v B đều đỳng
Cu 13: Trạng ngữ đ̉ xy dựng đ́t nước trong cu Chúng ta c̀n chăm chỉ học hành đ̉ xy dựng đ́t nước bỉu thị đìu gì ?
A. Mục đích thực hịn hành đ̣ng được nói đ́n trong cu.
B. Nguyn nhn dĩn ra hành đ̣ng được nói đ́n trong cu.
C. Khng gian din ra hành đ̣ng được nói đ́n trong cu
D. Cách thức dĩn ra hành đ̣ng được nói đ́n trong cu
Cu 14: Tách trạng ngữ thành cu ring, ngừi nói, người vít nhằm mục đích gì ?
A. Làm cho cu ngắn gọn hơn
B. Đ̉ nh́n mạnh, chuỷn ý hoặc th̉ hịn những cảm xúc nh́t định
C. Làm cho nòng ćt cu tḥt chặt chẽ
D. Làm cho ṇi dung của cu d̃ hỉu hơn
Cu 15: ở vị trí nào trong cu thì trạng ngữ có th̉ tách thành cu ring đ̉ đạt được những mục đích tu từ nh́t định ?
A. Đ̀u cu B. Giữa chủ ngữ và vị ngữ
C. Cuí cu D. A,B,C đ̀u sai
Cu 16: Cho bít ḅ pḥn trạng ngữ ở cu nào khng th̉ tách thành cu ring ?
A. Lan và Hụ chơi với nhau ŕt thn từ h̀i còn học m̃u giáo.
B. Ai cũng phải học ṭp tḥt t́t đ̉ có v́n hỉu bít phong phú và đ̉ tạo dựng cho mình ṃt sự nghịp.
C. Qua cách nói năng, ti bít nó đang có đìu gì phìn mụn.
D. Mặt trời đã khút sau rặng núi.

Ph̀n II: Tự lụn ( 6 đỉm )
Cu 1: ( 2 đỉm ) Đặt cu a. Đặt ṃt cu đặc bịt có tác dụng ḅc ḷ cảm xúc.
b. Đặt ṃt cu có trạng ngữ chỉ thời gian
Cu 2: ( 4 đỉm ) Vít ṃt đoạn văn ( 4 -6 cu ) miu tả cảnh mùa xun trn qu hương em, trong đoạn văn có sử dụng thành ph̀n trạng ngữ ( gạch chn những trạng ngữ đó )?
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Hosted for free by zIFBoards