View Full Version: Giải thích cách dùng từ "yet"

Toán Tin 2003 > English basic > Giải thích cách dùng từ "yet"


Title: Giải thích cách dùng từ "yet"
Description: Trong một số trường hợp khác nhau


only you - November 25, 2005 01:54 AM (GMT)
Giải thích cách dùng từ "yet" trong một số trường hợp khác nhau
Q. Nhờ giải thích cách dùng từ yet trong một số trường hợp khác nhau.
A. Từ yet có rất nhiều cách dùng, nhưng xin dẫn ra ba cách dùng chính để bạn tham khảo:
1. yet được dùng như một trạng từ (khi dùng trong câu hỏi hoặc câu phủ định) mang nghĩa là “Tính đến thời điểm này”
Ex: Has John arrived yet?
John đă đến chưa?
2. yet được dùng như một conjunction, mang nghĩa là vậy mà, tuy nhiên.
Ex: She trained hard all year yet still failed to reach her target.
Cô ấy tích cực tập luyện suốt năm tuy nhiên vẫn không đạt được mục tiêu cô đă đề ra.
3. yet được dùng như một trạng từ mang nghĩa là trong tương lai, chẳng bao lâu nữa.
Ex: The plan may even yet succeed.
Kế hoạch này thậm chí có thể sẽ thành công.

Nguồn: Sunflower
Hosted for free by zIFBoards